الزامات طراحي هتل و مطالعات و نحوه برنامه ريزي آن در اقليم اروميه |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


الزامات طراحي هتل و مطالعات و نحوه برنامه ريزي آن در اقليم اروميه

الزامات طراحي هتل و مطالعات و نحوه برنام ...

ناشر : نقش معمار

محمد رحيمي

قیمت کتاب سیتی : ۲۵۰۰۰۰ ریال