8 مرحله آزمون صنايع - صنايع همراه با پاسخ تشريحي: زبان عمومي و تخصصي انگليسي - تحقيق در عمليات 1و 2 |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


8 مرحله آزمون صنايع - صنايع همراه با پاسخ تشريحي: زبان عمومي و تخصصي انگليسي - تحقيق در عمليات 1و 2 - تئوري احتمال و آمار مهندسي - دروس تخصصي

8 مرحله آزمون صنايع - صنايع همراه با پاس ...

ناشر : نگاه دانش

مجيد ايوزيان

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰ ریال