بهشت فروش كجاست؟: راهنماي كاربردي و بومي براي رسيدن به بزرگترين اهدافي كه يك فروشنده مي تواند داشته |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


بهشت  فروش كجاست؟: راهنماي كاربردي و بومي براي رسيدن به بزرگترين اهدافي كه يك فروشنده مي تواند داشته باشد

بهشت فروش كجاست؟: راهنماي كاربردي و بوم ...

ناشر : سخنوران

حسين رمضاني

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۸۰۰۰ ریال