آراء وحدت رويه هيات عمومي ديوان عدالت اداري در زمينه مسائل كار و تامين اجتماعي

آراء وحدت رويه هيات عمومي ديوان عدالت اد ...

ناشر : موسسه كار و امور اجتماعي

محمدجواد الهيان

آراء وحدت رويه هيات عمومي ديوان عدالت اداري در زمينه مسائل كار و تامين اجتماعي

آراء وحدت رويه هيات عمومي ديوان عدالت اد ...

ناشر : موسسه كار و امور اجتماعي

محمدجواد الهيانآشنايي با خدمات بيمه‌اي سازمان تامين اجتماعي

آشنايي با خدمات بيمه‌اي سازمان تامين اجت ...

ناشر : انتشارات مرنديز

بهرام متولي حقيقي

آشنايي با قانون كار و تامين اجتماعي

آشنايي با قانون كار و تامين اجتماعي

ناشر : انتشارات اراده

فاطمه سلطاني


آشنايي با مقررات كار و تامين اجتماعي با آخرين اصلاحات به انضمام متن كامل قانون كار

آشنايي با مقررات كار و تامين اجتماعي با ...

ناشر : انتشارات ميزبان

فاطمه سررشته ايزدموسي