قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ همراه با آيين نامه ميانجي گري در امور كيفري |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 2


قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ : همراه با آيين نامه ميانجي گري در امور كيفري مصوب ۱۳۹۵

قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ : همرا ...

ناشر : مهرگان مبين

سمانه رستگار

قیمت کتاب سیتی : ۵۰۰۰۰ ریال

قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ همراه با آيين نامه ميانجي گري در امور كيفري

قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ همراه ...

ناشر : انتشارات پيمان سياوش

علي اكبر خسروي زاده

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال