مديريت پروژه چابك: چگونه در مواجهه با تغيير الزامات پروژه موفق شويم |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


مديريت پروژه چابك: چگونه در مواجهه با تغيير الزامات پروژه موفق شويم

مديريت پروژه چابك: چگونه در مواجهه با تغ ...

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مركز تحقيق و توسعه علوم انساني

فراز پوينده

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال