ترنم: مجموعه اي از زيباترين قطعات براي سنتور به روش هموفوني (ملودي و آرپژ همزمان) مطابق با كتاب هاي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


ترنم: مجموعه اي از زيباترين قطعات براي سنتور به روش هموفوني (ملودي و آرپژ همزمان) مطابق با كتاب هاي شيوه ي سنتورنوازي و دستور سنتور

ترنم: مجموعه اي از زيباترين قطعات براي س ...

ناشر : هستان

مسعود نجفي

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال