مديريت مالي ۲ |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 345


اصول مديريت مالي شخصي (آموزش سواد مالي براي مديريت اقتصاد خانواده)

اصول مديريت مالي شخصي (آموزش سواد مالي ب ...

ناشر : موسسه فرهنگي هنري رايحه تسنيم

محمد جليلي

قیمت کتاب سیتی : ۷۰۰۰۰ ریال

اصول و مباني مديريت مالي پيشرفته بنگاه

اصول و مباني مديريت مالي پيشرفته بنگاه

ناشر : مهرآذين

راندولف دبليو وسترفيلد

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال

مديريت مالي (1) (رشته حسابداري)

مديريت مالي (1) (رشته حسابداري)

ناشر : دانشگاه پيام نور

مهدي تقوي

قیمت کتاب سیتی : ۹۹۰۰۰۰ ریال


قوانين و مقررات مالي و محاسباتي ويژه: آزمون جامعه حسابداران رسمي و آزمون ادواري استخدامي دستگاه هاي اجرايي، مراكز آموزش مديريت دولتي ...

قوانين و مقررات مالي و محاسباتي ويژه: آز ...

ناشر : سپينود

محسن برزوزاده

قیمت کتاب سیتی : ۴۹۰۰۰۰ ریال

مديريت مالي پيشرفته

مديريت مالي پيشرفته

ناشر : دانشگاه الزهرا

حسن قاليباف اصل

قیمت کتاب سیتی : ۴۰۰۰۰۰۰ ریال

قوانين و مقررات مالي و محاسباتي ويژه: آزمون جامعه حسابداران رسمي و آزمون ادواري استخدامي دستگاه هاي اجرايي، مراكز آموزش مديريت دولتي ...

قوانين و مقررات مالي و محاسباتي ويژه: آز ...

ناشر : سپينود

محسن برزوزاده

قیمت کتاب سیتی : ۵۹۰۰۰ ریال


قوانين و مقررات مالي و محاسباتي ويژه: آزمون جامعه حسابداران رسمي و آزمون ادواري استخدامي دستگاه هاي اجرايي، مراكز آموزش مديريت دولتي ...

قوانين و مقررات مالي و محاسباتي ويژه: آز ...

ناشر : سپينود

محسن برزوزاده

قیمت کتاب سیتی : ۴۹۰۰۰۰ ریال

مديريت مالي در مراقبت سلامت و بيمارستان

مديريت مالي در مراقبت سلامت و بيمارستان

ناشر : عبادي فر

فربد عبادي فردآذر

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مديريت مالي پيشرفته

مديريت مالي پيشرفته

ناشر : دانشگاه الزهرا

حسن قاليباف اصل

قیمت کتاب سیتی : ۲۱۰۰۰۰ ریال


قوانين و مقررات مالي و محاسباتي ويژه: آزمون جامعه حسابداران رسمي و آزمون ادواري استخدامي دستگاه هاي اجرايي، مراكز آموزش مديريت دولتي ...

قوانين و مقررات مالي و محاسباتي ويژه: آز ...

ناشر : سپينود

محسن برزوزاده

قیمت کتاب سیتی : ۴۹۰۰۰۰ ریال

مديريت مالي بخش عمومي

مديريت مالي بخش عمومي

ناشر : سازمان حسابرسي، كميته تدوين استانداردهاي حسابرسي

آندرياس برگمن

قیمت کتاب سیتی : ۱۴۰۰۰۰۰ ریال

فرايند خريدهاي بين المللي با رويكرد اعتبارات اسنادي بازرگاني و مالي: مورد استفاده دانشجويان رشته مديريت بازرگاني، صنعتي و حسابداري

فرايند خريدهاي بين المللي با رويكرد اعتب ...

ناشر : اميد انقلاب

محمد بايرامعلي باسمنج

قیمت کتاب سیتی : ۲۷۰۰۰۰ ریال