‏‫بازاريابي كارآفرينانه؛ حركت از عصر سنتي به ديجيتال‬ |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


‏‫بازاريابي كارآفرينانه؛ حركت از عصر سنتي به ديجيتال‬

‏‫بازاريابي كارآفرينانه؛ حركت از عصر سنت ...

ناشر : جهاد دانشگاهي، سازمان انتشارات

رضا شافعي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال