رويكرد جامعه شناختي به حبس در حقوق كيفري ايران |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


رويكرد جامعه شناختي به حبس در حقوق كيفري ايران

رويكرد جامعه شناختي به حبس در حقوق كيفري ...

ناشر : سخنوران

نظام الدين پيامي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال