بلوك هاي بتني سبك هوادار اتوكلاو نشده غيرباربر |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


بلوك هاي بتني سبك هوادار اتوكلاو نشده غيرباربر

بلوك هاي بتني سبك هوادار اتوكلاو نشده غي ...

ناشر : مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي

طيبه پرهيزكار

قیمت کتاب سیتی : ۵۰۰۰۰ ریال