‏‫بررسي استفاده از بتن مسلح شده با الياف (TRC) جهت تقويت خمشي و محوري ستون هاي بتني و مقايسه آن با پ |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


‏‫بررسي استفاده از بتن مسلح شده با الياف (TRC) جهت تقويت خمشي و محوري ستون هاي بتني و مقايسه آن با پليمر هاي مسلح شده با الياف (FRP)‬

‏‫بررسي استفاده از بتن مسلح شده با الياف ...

ناشر : مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي

مژده زرگران

قیمت کتاب سیتی : ۲۳۰۰۰۰ ریال