قانون بودجه سال 1392 كل كشور: پيوست شماره دو درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي مصوب 1392 |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


قانون بودجه سال 1392 كل كشور: پيوست شماره دو درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي مصوب 1392/2/19 مجلس شوراي اسلامي

قانون بودجه سال 1392 كل كشور: پيوست شمار ...

ناشر : رياست جمهوري، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور

قیمت کتاب سیتی : ۴۰۰۰۰ ریال